Lajme

THIRRJE PUBLIKE

Komuna e Kërçovës në partneritet me Shoqatën Qendra për Iniciativë Qytetare Prilep, në kuadër të Projektit: “Pilotimi i programit për mbështetje të përgjegjshme sociale” e financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë, themeloi një fond social për përkrahjen e romëve dhe grupe të tjera të margjinalizuara.Dokumentacioni i plotë që duhet […]

Shpallje Interne

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin […]

KONKURS

Për ndarje të bursave për studentet e vitit akademik 2021/22 APLIKIMI Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë studentët që studijojnë në ndonjë prej universiteteve shtetërore të Republikës së Maqedonisë, apo në ndonjë prej universiteteve private brenda dhe jashtë vendit. KUSHTET Të jenë studentë të vitit I,II, III, IV dhe V; Të jenë studentë […]

SHPALLJE INTERNE

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 alinea 2,paragrafi 3 dhe 5,neni 48 dhe neni 49 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/214, 199/14, 48/15,  154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe Gazeta zyrtare e RMV nr.275/19, 14/20), dhe  Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e shpalljes interne, mënyrën  për parashtrimin […]

SHPALLJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për mbështetjen e zhvillimit ekonomik lokal në të cilin është paraparë buxhet për “Mbështetje të sipërmarrjes, planet e biznesit, duke filluar me fillimin e bizneseve të reja dhe zbatimin e projekteve që kontribuojnë në uljen e papunësisë në komunën” dhe për “punësim të subvencionuar” me qëllim Krijimin e një ekonomie konkurruese në […]

Plani i angazhimit të palëve të interesuara CF Oslomej 2

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) e shqyrton mundësinë për sigurimin e mjeteve financiare të Ndërmarrjes publike për prodhimin e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë së Veriut, SHA Shkup (“EMV” ose “Projekti”) e Republikës së Maqedonisë së Veriut për financimin e ndërtimit të elektranës së dytë fotovoltaike (EFV) nga 10 MW (Projekti ose Osllomej […]

THIRRJE PUBLIKE

KOMUNA E KËRÇOVËS Në bazë të Programit për financimin e aktiviteteve nga lëmi i kulturës, nga interesi i Komunës së Kërçovës dhe përkrahje e shoqatave të qytetarëve për vitin 2021 ( “Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 02/2021 ), Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga […]

THIRRJE PUBLIKE

Bazuar në nenin 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare e RM” nr. 05//02), neni 3, paragrafi 1,  pika 3 nga Ligji për taksa komunale   (,,Gazeta  zyrtare e RM” nr. 61/04;  64/05;  92/07 , 123/12,154/15 dhe 23/16)  dhe  Vendimi per veprim me tavolinat dhe paisjet per sherbime komerciale dhe ndertimin […]

THIRRJE PUBLIKE

Në bazë të Programit për aktivitetet e Komunës së Kërçovës në lëminë e Sportit dhe Rekreimit në vitin 2021 (“Fletorja Zyrtare e Komunës së Kërҫovës” nr. 1/2021), Komuna e Kërçovës shpall: THIRRJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2021, të destinuara për mbështetjen e […]

Njoftim

Të nderuar Ekipet e ELEKTRODISTRIBUIMIT do të punojnë në rekonstruimin dhe modernizimin e rrjetit shpërndarës në lokacionet e shënuara më poshtë. Ju njoftojmë se për shkak të realizimit të aktiviteteve investuese per përmirësimin e kualitetit të furnizimit me energji elektrike në QEK Kërçovë do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në: – Fshati Vraneshticë, f. […]

Lexoni të gjitha postimet