Shqyrtim publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Jugperëndimor

 

  Konsultim publik për vlerësimin strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për PDUL
top