Shqyrtim publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Jugperëndimor

 

  Kërkesë për vlerësimin përkatës të Projekt Raportit për vlersimin strategjik të mjedisit jetësor
top