Puna jonë

645+ km

Rrugë janë asfaltuar

117+

Projekte të ndryshme janë realizuar

32%

Projekti i 11 Shtatorit

50+

Projekte për Sport dhe Kulturë


Sigurimi i kryerjes së punëve nga rajoni për të cilin është formuat Sektori ndërsa që janë të lidhura me funksionet e komunës konformë Ligjit për vetëadministrim lokal, ligjeve tjera , normave dhe akteve si dhe udhëheqje efikase me Sektorin.

Njësia për veprimtari komunale, infrastrukturë dhe komunikacion

Njësia për efikasitet energjetik dhe burimet e ripërtëriitshme të energjisë

top