Развивање, обединување и спроведување на политиките во рамките на делокругот на секторот, преку раководење, организирање, насочување и координирање на работата на секторот.

Image

Оделение за меѓународна соработка дијаспора и односи со јавноста

Оделение за протокол ио координација на активности на Градоначалникот

 

top