Zhvillimi, unifikimi dhe zbatimi i
politikave në kuadër të fushëveprimit
të sektorit, nëpërmjet udhëheqjes,
organizimit, orientimit dhe kordinimit
të punës së sektorit.

Image

Njësia për bashkpunim ndërkombëtar, diasporë dhe mardhënie me publikun

Njësia për protokol dhe koordinim të aktiviteteve të Kryetarit

 

top