Обезбедување на вршење на работите од подрачјата за кој е формиран Секторот, а кои се поврзани со функциите на Општината согласно Законот за локалната самоуправа, други закони, прописи и општи акти, како и ефикасно раководење со Секторот.

Image

Одделение за нормативно – правни, административни и општи работи

Одделение за работи на Советот и работнитр тела на Советот

top