Sigurimi për kryerjen e punëve për rajonin për të cilin është formuar Sektori, ndërsa që janë të lidhura me funksionet e komunës konform ligjit për vetadministrim lokal, ligjeve tjera, rregullave dhe akteve të përgjithshme si dhe udhëheqjen efikase me Sektorin.

eurbanizam
gradeznadozvola

Оделение на Сектор за Урбанизам

Одделение за заштита на животната средина

top