Обезбедување вршење на работите од подрачјата за кој е формиран секторот, а кои се поврзани со функциите на Општината согласно Законот за локалната самоуправа, други закони, прописи и општи акти, како и ефикасно раководење со секторот.

Контабилитет

top