Sigurimi i kryerjes së punëve për rajonin për të cilin është formuar Sektori
ndërsa të cilat janë të lighura me funksionimin e komunës konform ligjit
për vetqeverisje lokale, ligjeve tjera dhe akteve të përgjithshme
si dhe udhëheqje efikase të Sektorit.

Kontabilitet

top