SHPALLJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2016, të ndara për manifestime kulturore

KOMUNA E KËRÇOVËS Në bazë të Programit për aktivitete të Komunës së Kërçovës në lëmin e Festave dhe Manifestimeve ( “ Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës ” nr. 13/2015 ), Komuna e Kërçovës shpall: SHPALLJE PUBLIKE Për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2016, të […]

Read more

LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

 KOMUNA E KËRÇOVËS SHPALLJE 1/2016 (15.1.2016) Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK Lëndë e ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të qytetit të […]

Read more

NJ O F T I M

Në bazë të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje, përkatësisht sipas ndryshimeve të fundit të këtij ligji ( Gz.zyrtare nr.217/15 nga dt.11.12.2015 ), Komuna e Kërçovës i njofton qytetarët se nga dt. 21.12.2015 deri më 31.3.2016 do të japi numra të ri arkivor për legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje ndërtimi […]

Read more

NJOFTIM

Njoftohen qytetarët e Komunës së Kërçovës, se më dt.21.12.2015 (e hënë), në orën 14:00, në Amfiteatrin e Fakultetit Juridik të USHT-së në Kërçovë, Komuna e Kërçovës do të organizojë Debat Publik për Propozimbuxhetin e komunës për vitin 2016. Debati organizohet me qëllim që të pasqyrohen mjetet e planifikuara përpara qytetarëve dhe të prezentohen planet për […]

Read more

LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

KOMUNA E KËRÇOVËS SHPALLJE 2/2015 (2.11.2015) Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës   LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK   Lëndë e Ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të […]

Read more

SHPALLJE të aktvendimeve për Taksë komunale për vitin 2015

               Ne pajtim me nenin 86 të Ligjit për procedurë të pergjithshme administrative( “Gz.zyrtare e RM-se” nr:38/2005, 110/2008, 118/2008, dhe 51/2011) dhe Vendimin e Komunes se Kercoves, nr: 22-2443/1, nga data 5.10.2015, Komuna e Kercoves – Sektori për çështje financiare – Njësia për tatime, taksa, kompenzime dhe për të ardhura tjera të komunës, paraqet: SH […]

Read more

SHPALLJE të aktvendimeve për Tatim në pronë për vitin 2015

     Ne pajtim me nenin 86 të Ligjit për procedurë të pergjithshme administrative( “Gz.zyrtare e RM-se” nr:38/2005, 110/2008, 118/2008, dhe 51/2011) dhe Vendimin e Komunes se Kercoves, nr: 22-2443/1, nga data 5.10.2015, Komuna e Kercoves – Sektori për çështje financiare – Njësia për tatime, taksa, kompenzime dhe për të ardhura tjera të komunës, paraqet:                            […]

Read more

VENDIM për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për lagjen “Nënkrushinë”

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 dhe neni 36, paragrafi 1, pika 15 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 5/02), konformë nenit 23, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës“ nr. 9/2013 ), ndërsa në lidhje me […]

Read more

SHPALLJE 1/2015

 KOMUNA E KËRÇOVËS SHPALLJE 1/2015 (24.9.2015) Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK   Lëndë e Ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të qytetit […]

Read more

1 3 4 5 6
top