SHPALLJE të aktvendimeve për Taksë komunale për vitin 2015

               Ne pajtim me nenin 86 të Ligjit për procedurë të pergjithshme administrative( “Gz.zyrtare e RM-se” nr:38/2005, 110/2008, 118/2008, dhe 51/2011) dhe Vendimin e Komunes se Kercoves, nr: 22-2443/1, nga data 5.10.2015, Komuna e Kercoves – Sektori për çështje financiare – Njësia për tatime, taksa, kompenzime dhe për të ardhura tjera të komunës, paraqet: SH […]

Read more

SHPALLJE të aktvendimeve për Tatim në pronë për vitin 2015

     Ne pajtim me nenin 86 të Ligjit për procedurë të pergjithshme administrative( “Gz.zyrtare e RM-se” nr:38/2005, 110/2008, 118/2008, dhe 51/2011) dhe Vendimin e Komunes se Kercoves, nr: 22-2443/1, nga data 5.10.2015, Komuna e Kercoves – Sektori për çështje financiare – Njësia për tatime, taksa, kompenzime dhe për të ardhura tjera të komunës, paraqet:                            […]

Read more

VENDIM për sjelljen e ndryshimit dhe plotësimit të Planit Detal Urbanistik për lagjen “Nënkrushinë”

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 dhe neni 36, paragrafi 1, pika 15 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 5/02), konformë nenit 23, paragrafi 1, pika 7 nga Statuti i Komunës së Kërçovës (“Fletorja zyrtare e Komunës së Kërçovës“ nr. 9/2013 ), ndërsa në lidhje me […]

Read more

SHPALLJE 1/2015

 KOMUNA E KËRÇOVËS SHPALLJE 1/2015 (24.9.2015) Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK   Lëndë e Ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të qytetit […]

Read more

LAJMËRIM

     Në bazë të nenit 21 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“- nr.199/2014, 42/2015, 44/2015), Kryetari i Komunës së Kërçovës sjell këte: LAJMËRIM Lajmërohen qytetarët dhe personat juridikë në territorin e Komunës së Kërçovës, se organizohet shpallje: Thirje publik për dorëzimin e iniciativave për përpunimin e planeve Urbanistike […]

Read more

S H P A L L J E

       Në bazë të Plan Programit për organizimin e Punëve publike në rajonin e Komunës së Kërçovës për vitin 2015, Komisioni i Komunës së Kërçovës, për përzgjedhjen e gjithësej 20 kandidatëve të   cilët do të angazhohen në realizimin e punëve publike në teritorin e Komunës së Kërçovës, në pajtim me Vendimin e Kryetarit të Komunës […]

Read more

THIRRJE PUBLIKE për vendosjen e pajisjes urbane dhe elementare për ekspozimin e prodhimeve për ushtrimin e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqen publike para lokalit afarist

Bazuar në nenin 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare e RM” nr. 05//02), neni 3, paragrafi 1,  pika 3 nga Ligji për taksa komunale   (,,Gazeta  zyrtare e RM” nr. 61/04;  64/05;  92/07 dhe 123/12)  dhe  Vendimi per veprim te tavolinave dhe paisjeve per sherbime komerciale dhe ndertimin e objekteve infrastrukturore […]

Read more

1 3 4 5 6
top