SHPALLJE 2/2016 (13.4.2016) Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik elektronik në Komunën e Kërçovës

KOMUNA E KËRÇOVËS SHPALLJE 2/2016 (13.4.2016) Për tjetërsimin (shitjen) e tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik elektronik  në Komunën e Kërçovës   LËNDA E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK Lëndë e ankandit publik elektronik është toka ndërtimore e pandërtuar, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e parashikuar me Planin Detetal Urbanistik të qytetit  […]

Read more

NJOFTIM

N J O F T I M Në bazë të Ligjit për veprim me objektet e ndërtuara pa leje, përkatësisht sipas ndryshimeve të fundit të këtij ligji ( Gz.zyrtare nr.217/15 nga dt.11.12.2015 ), Komuna e Kërçovës i njofton qytetarët se nga dt. 21.12.2015 deri më 31.3.2016 do të japi numra të ri arkivor për legalizimin […]

Read more

SHPALLJE Numër 2 / 2016 Për dhënien me qera të lokalit afarist përmes ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

Në bazë të nenit 4, 36, 37, 38 dhe 39 dhe nenit 67 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim  të sendeve me pronësi  shtetërore dhe me sende në  pronësi komunale  („Gazeta zyrtare e RM” nr.   78/15, nr. 106/15 dhe nr. 153/15 dhe Vendimit të Këshillit të Komunës së Kërçovës numër 07-2956/7 nga 12.11.2015 (,,Fletorja zyrtare […]

Read more

THIRRJE PUBLIKE Per ushtrimin e veprimtarisë tregtare ose hoteliere në sipërfaqet publike para lokalit afarist

Bazuar në nenin 22, paragrafi 1, pika 1 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare e RM” nr. 05//02), neni 3, paragrafi 1, pika 3 nga Ligji për taksa komunale   (,,Gazeta zyrtare e RM” nr. 61/04; 64/05; 92/07 dhe 123/12) dhe Vendimi per veprim te tavolinave dhe paisjeve per sherbime komerciale dhe ndertimin e objekteve […]

Read more

SHPALLJE Numër 1 / 2016 Për dhënien me qera të lokalit afarist përmes ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK

Në bazë të nenit 4, 36, 37, 38 dhe 39 dhe nenit 67 të Ligjit për shfrytëzim dhe disponim të sendeve me pronësi shtetërore dhe me sende në pronësi komunale („Gazeta zyrtare e RM” nr.   78/15, nr. 106/15 dhe nr. 153/15 dhe Vendimit të Këshillit të Komunës së Kërçovës numër 07-2956/7 nga 12.11.2015 (,,Fletorja zyrtare […]

Read more

V E N D I M Për zgjidhjen e kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne

V E N D I M Për zgjidhjen e kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne Referent i lartë për mbrojtjen e cilësis e ambientit të ajërit Bashkëpuntor për mardhënie me publikun, organizatat joqeveritare, shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve Bashkëpuntor i ri për organizimin dhe administrimin të tatimeve, taksave dhe kompenzimeve lokale Bashkëpuntor […]

Read more

V E N D I M Për MOSKRYERJEN E ZGJEDHJES së kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne

Në bazë të nenit 52 paragrafi 1 dhe paragrafi 3 nga Ligji për nëpunësit administrativ (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/2014, 199/2014, 48/2015,  154/2015), Kryetari i Komunës së  Kërçovës  solli: V E N D I M Për MOSKRYERJEN E ZGJEDHJES së kandidatit për avancim të nëpunësit administrativ përmes shpalljes interne    1.Për nëpunësin […]

Read more

1 2 3 4 5
top