КОНКУРС За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2017/18

К О Н К У Р С За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2017/18 АПЛИКАЦИА Право за аплицирање на  оваај конкурс имат студенти кои студираат во некоја од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата. УСЛОВИТЕ Да се студенти од I,II, III, IV […]

Read more

Оглас за јавни работи 2017 година

Врз основа на Програмата  за организирање на Јавни работи  низ територијата на Општина Кичево  за 2017 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 51 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Одлуката  бр. 09-1733/1 од 28.07.2017, го објавува следниот:   О Г Л А С […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на културните здруженија

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2017 година  ( Службен Гласник бр. 13/2016 ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК – За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010,135/11 и 55/16), и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2017 година донесена од страна на Совет на Општина Кичево, Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на спортки здруженија и екипи

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2017 ( Службен Гласник бр. 13/2016 ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на спортки здруженија и екипи Распределбата на […]

Read more

И З В Е С Т У В А Њ Е – Се известуваат граѓаните и правните лица на општина Кичево

Врз основа на член 3 Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/07 и 45/11) Градоначалникот на општина Кичево го издава следното И З В Е С Т У В А Њ Е […]

Read more

1 2 3 5
top