SOLICITATION FOR PROJECT TEAM MEMBERS FOR THE PROJECT “TRANS EDU NET”

            Within the framework of implementing the project “Transnational education network for young people – new technologies and entrepreneurial thinking in the tourism industry”, TRANS-EDU-NET funded by the European Union under the Transnational Cooperation Programme INTERREG V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020 between the Republic of Macedonia, Albania, Bulgaria and Greece, on 06.11.2017 the […]

Read more

КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР ЗА ПРОЕКТ ’’Транс Еду Нет’’

Во рамките на реализацијата на проектот “Транс Еду Нет”, финансиран од Европската Унија преку Балкан Медитерранеан Програмата за  прекугранична соработка помеѓу Република Македонија, Република Грција, Република Албанија и Република Бугарија 2014-2020, Општина Кичево на ден 12.09.2017 година објавува: КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР ЗА ПРОЕКТ ’’Транс Еду Нет’’. Конкурсот може да се превземе од следниве линкови : Solicitation […]

Read more

КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР ЗА ПРОЕКТ ’’Транс Еду Нет’’

Во рамките на реализацијата на проектот “Транс Еду Нет”, финансиран од Европската Унија преку Балкан Медитерранеан Програмата за  прекугранична соработка помеѓу Република Македонија, Република Грција, Република Албанија и Република Бугарија 2014-2020, Општина Кичево на ден 12.09.2017 година објавува: КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ПРОЕКТЕН КООРДИНАТОР ЗА ПРОЕКТ ’’Транс Еду Нет’’. Конкурсот може да се превземе од следниве линкови : Solicitation […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК За сите Правни субјекти кој имат седиште на фирам или Преставништво во територијата на Општина Кичево

Врз основа на Законот за Комунални Такси („Службен весник на РМ„ бр. 61/2004, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15 и 192/15,и 23/2016), и врз основа на Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ„ бр. 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За сите Правни субјекти кој имат седиште на фирам или Преставништво во територијата […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на Општина Кичево

  Врз осова на Законот за Данок на имот („Сл. на РМ„ бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012,188/13 ,154/2015, 192/15, dhe 23/16), и врз основа на Закон за општа управна постапка („Сл. на РМ„ бр, 124/15), Градоначалникот на Општина Кичево објави: ЈАВЕН ПОВИК За Правни и Физички лица кој поседува имот во Територија на […]

Read more

КОНКУРС За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2017/18

К О Н К У Р С За поделба на стиипенди за студенти на учебната година 2017/18 АПЛИКАЦИА Право за аплицирање на  оваај конкурс имат студенти кои студираат во некоја од државните универзитети во Република Македонија или во еден од приватните универзитети во или надвор од земјата. УСЛОВИТЕ Да се студенти од I,II, III, IV […]

Read more

Оглас за јавни работи 2017 година

Врз основа на Програмата  за организирање на Јавни работи  низ територијата на Општина Кичево  за 2017 год., Комисијата на Општина Кичево за избор на 51 кандидати кои ќе се ангажират за реализација на јавни работи во територијата на Општина Кичево согласно Одлуката  бр. 09-1733/1 од 28.07.2017, го објавува следниот:   О Г Л А С […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на културните здруженија

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2017 година  ( Службен Гласник бр. 13/2016 ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети […]

Read more

1 2 3 6
top