ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на културните здруженија

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за финансирање на активностите од областа на културата од интрес на Општина Кичево и поддршка на здружениа на грѓаните за 2017 година  ( Службен Гласник бр. 13/2016 ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК – За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за финансирање на програмски активности на здруженија и фондации

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Законот за Здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010,135/11 и 55/16), и Програмата за поддршка на локален економски развој за 2017 година донесена од страна на Совет на Општина Кичево, Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 […]

Read more

ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на спортки здруженија и екипи

ОПШТИНА КИЧЕВО Врз основа на Програмата за активностите на Општина Кичево во областа на Спортот и Рекреацијата во 2017 ( Службен Гласник бр. 13/2016 ), Општина Кичево објавува: ЈАВЕН ПОВИК За прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Кичево за 2017 година, наменети за поддршка на спортки здруженија и екипи Распределбата на […]

Read more

И З В Е С Т У В А Њ Е – Се известуваат граѓаните и правните лица на општина Кичево

Врз основа на член 3 Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти како и планови и програми од областа на животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/07 и 45/11) Градоначалникот на општина Кичево го издава следното И З В Е С Т У В А Њ Е […]

Read more

АВНА ОБЈАВА За сите Правни и физички лица кои поседуваат имот на територијата на Општина Кичево

Бр.22-2443/1 15.08.2016 год. Oпштина Кичево Врз основа на Закон за Данок на Имот (,,Сл.весник на РМ,бр. 61/2004, 92/2007, 102/2008, 32/2011, 53/2011, 84/2012, и  154/2015, 192/15,23/16)додека согласно Законот за општа управна постапка (сл.Весник на РМ бр. 38/05, 110/08, 51/11, 145/15),Градоначалникот на Општината објавува: ЈАВНА ОБЈАВА За сите Правни и физички  лица  кои поседуваат имот на територијата […]

Read more

1 2 3 5
top