Thirrje publike për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Komunës së Kërçovës për vitin 2017, të caktuara për mbështetjen e shoqatave sportive dhe ekipeve
  Shqyrtim publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Jugperëndimor
  NJ O F T I M - Njoftohen qytetarët, personat juridik të Komunës së Kërçovës
1
99
3
20 
6
8

 

top