Shqyrtim publik për Projekt Raportin për vlerësim strategjik të mjedisit të jetesës sipas Projekt-Planit rajonal për menaxhimin me mbeturinat për rajonin Jugperëndimor
  NJ O F T I M - Njoftohen qytetarët, personat juridik të Komunës së Kërçovës
  SHPALLJE PUBLIKE PËR ZGJIDHJEN E PJESMARRËSVE NË DY PANAIRE RAJONALE NË KILKIS, GREQI DHE STRUMICË
1
99
3
20 
6
8

 

top